Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek és nem kerül iktatásra, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések a megadott elérhetőségeinken tehetők fel. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az Általános Szerződési Feltételek menü alatt.

Jelen ÁSZF hatálya a profipadlopecs.hu  (továbbiakban: Szolgáltató) weboldal jogviszonyaira terjed ki.

Szolgáltató adatai

 • Cím: 7622 Pécs, Siklósi út 22.
 • Telephely: 7622 Pécs, Siklósi u. 22.
 • Cégjegyzék szám: 01-09-932135
 • Adószám: 12649499-2-02
 • Statisztikai szám: 12649499-4641-113-01
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság
 • Telefon/fax:+36-72/222-378
 • A szolgáltató elérhetősége: kapcsolat@profipadlopecs.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Adószám: 23495919-2-41

A Szabályzatban írt fogalmak meghatározása

Szolgáltató: a weboldalt üzemeltető jogi személy.
Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe veszi.

Alapvető rendelkezések

 • Jelen Szabályzat 2013. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult a Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosításokat a Szolgáltató a weboldalán teszi közzé. A felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás rájuk nézve automatikusan érvényes.
 • Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • Amennyiben a Felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal(ak)ra, vagy annak tartalmához bármilyen módon hozzájut – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak- a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
 • Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Felelősség kizárás

 • A Szolgáltató kijelenti, hogy folyamatosan törekszik a weboldalon található információk frissítésére. Azonban azok esetleges módosulásáért, minden körülmények közötti helytállóságáért, teljességéért felelősséget nem vállal.
 • Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldal használatából eredő károkért nem vállal felelősséget.
 • Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltatótól független változtatás történik, ezért a Szolgáltató a tartalom pontosságára, aktualitására vonatkozóan, semmilyen természetű felelősséget nem vállal.
 • A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, melyeket a helytelen, hiányos, vagy hibás tartalom okozhat.
 • Szolgáltató a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja.

A weboldal működését a nyílt forráskódú Wordpress tartalomkezelő rendszer biztosítja.

 • Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók hibamentes és zavartalan működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, költségekért , veszteségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, vagy annak használatából illetve használhatatlanságából, a nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, adatátviteli- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalt működtető szoftver és bővítményeinek frissítéséből adódó hibákért, működésbeli eltérésekért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
 • Az weboldalon található linkeken keresztül elérhető tartalmakon lévő információk elérhetőségéért, tartalmi helyességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A weboldalon közzétett termékinformációk tájékoztató jellegűek. Azok mind színben, mind a feltüntetett termékjellemzőkben eltérhetnek az áruházakban megtalálhatóktól. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ebből eredő reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
 • Adott termék weboldalunkon való jelenléte nem biztosít garanciát arra, hogy az valamennyi áruházunkban elérhető, és a termékoldalon feltüntetett ár áruházanként eltérő lehet.
 • A weboldal “Webkatalógus” menüje kizárólag áruházaink termékkatalógusaként működik. Az esetleges “Kosár” gombok jelenléte nem szolgál a termék megvásárlására. Ezért az így elküldött téves megrendelések nem kerülnek feldolgozásra.

Szerzői jogok

 • Tilos a weboldal tartalmának, illetve részeinek másolása, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • Bármilyen üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, használata kizárólag előzetes engedély alapján megengedett.
 • A Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját azonban sem közvetlen sem közvetett módon nem szolgálhatja.
 • Magáncélú felhasználás esetén a felhasználás ingyenes, ahhoz a Szolgáltató engedélye nem szükséges. Azonban a magáncélú felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján csak akkor megengedett, ha nem károsítja a Szolgáltató érdekeit, és megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon való felhasználása, jogosulatlan felhasználást eredményez, melynek következményeként a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által biztosított jogorvoslati lehetőségit érvényesíti.
 • A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozás feltüntetésével megengedett.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát a weboldal és a domain-neveire, valamint az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.
 • A „Profi Padló” név és logó szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Egyéb rendelkezések

 • Nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak vagy a joggyakorlás elmulasztásának ha a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogait nem gyakorolja. Bármilyen jogról való lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
 • Szolgáltató és Felhasználó esetleges vitás ügyeik megoldásában elsősorban a vita békés, peren kívüli megoldására törekednek.

Vitarendezés

 • Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el.
 • Ha valaki panaszt kíván tenni egy vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, nem kell feltétlenül bírósághoz fordulnia. Választhatja az alternatív vitarendezést. Alternatív vitarendezésnek tekinthető minden olyan eljárás, melynek révén a vitában álló felek peren kívül rendezhetik jogvitájukat.
 • Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi Online vitarendezési platformon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését anélkül, hogy a távolság meggátolná Önt ebben. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Budapest, 2013. szeptember 1.
* Székhely cím változás módosítva: 2020.04.01.